Instruction
hvorefter Wi Frederich den Fjerde af Guds Naade etc. allernaadigst ville, at hver Præst,
angaaende de i hans Sogn eller Sogner oprettede Skoler, sig skal rette og forholde.  

Hafniæ den 28. Martii Anno
1721
1

Skal Præsten foreslaae en Person til Skolemester der kand oplære Ungdommen i Doch. Luthers liden Catechismo, samt regnen og skriven, hvilken Person udi Ambtmandens Overværelse skal examineres, og naar hand er dygtig befunden, antages hand af Amtmanden og Provsten, uden Bestalling, men forsynes med den Instruction som for Skolemesteren er forfattet.

2

Skulle slig en Person ei leve skikkelig eller oplære Ungdommen flittig, da skal han uden Ophold, sligt for Ambtmanden og Provsten andrage, som sig derom erkyndige, og naar Ambtmanden og Provsten og Præsten, da besinder Skolemesteren hans Instruction ei at have efterlevet og at have hans Embede forbrudt, afsetter de ham strax uden videre Proces, og kan da en anden beqvemmere i hans Sted antages.

3

Præsten skal have flittig indseende med Skolemesteren og foruden den i Kirken holdende Catechisation engang hver Uge i Skolen eller Skolerne om flere i det eller de ham anbetroede Sogne findes, overhøre Ungdommen samt erfare hvorvidt de forfremmes, finder hand Forældrene modvilligen at holde deres Børn fra Skolen, kalder hand dem først for sig, og foreholder dem dseres Forseelse, med alvorlig Formaning at endre den, vil sligt ikke hjelpe, giver hand det Ambtmanden tilkiende, som derpå raader Bod og straffer Vedkommende med Penge Mulct og Fængsel paa Vand og Brød, eller og med at staa aabenbare Skrifte for den tredie Forseelse.

4

Som Ambtmanden og Provsten ere beordrede tvende gange om Aaret at besøge

 

Under udarbejdelse

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. august 2020). Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)