Fæstegård og husmandssted


Bemærk venligst: Denne side er i øjeblikket under nedlæggelse,
idet indholdet er overført til ´Livet i landsbyen i 1700-årene´ 


Klik hér for at gå direkte til denne side.

Bindingsværk og stråtag
Bindingsværkshuse er opført med et skelet af træ, som bærer husets tag og holder på væggene, der "bindes" og udfyldes med murværk, lerklining eller lignende. Felterne mellem tømmerstykkerne kaldes tavler. Huse opført i bindingsværk er i udpræget grad afhængig af sted og tradition, så stedet bestemte i høj grad materialernes art og omfang, og traditionen bestemmer deres anvendelse og den måde, huset opføres på. Selve ordet ´bindingsværk´ kommer af udtrykket at ´afbinde´, som kom af, at man ´prøvesamlede´ de tilvirkede tømmerstokke og eventuelt skilte den ad igen, inden konstruktionen så igen blev rejst på et fundament af syldsten, og derefter sammenføjet til den færdige tømmerkonstruktion, som udgjorde den bærende konstruktion i den færdige bygning. Bindingsværket blev sat sammen med forskellige ´rene´ tømmersamlinger og tappe, som altid var udført i træ uden brug af søm eller andre former for jern. Det var heller ikke ikke tale om tegninger eller specielle beregninger, når et bindingsværkshus skulle opføres. Størrelsen på huset blev opgjort i ´fag´, der er vægfladen mellem to stolper i et bindingsværk, og selve opførelsen var dikteret som allerede nævnt præget af traditioner, som kunne afvige en del fra egn til egn. I princippet er bindingsværk derfor i virkeligheden elementbyggeri, idet dimensionerne i fagene var ens, nemlig ca. 150 cm. i bredden og ´elementet´ bestod af et sæt stolper, en bjælke, et sæt tagspær samt vægflade og tagflade fra stolpen og hen til den næste stolpe. Tømmeret i ydervæggene var normalt af egetræ, mens der blev anvendt f.eks. fyrretræ til skillevæggene. Det kan derfor også være meget vanskeligt at afgøre, præcis hvornår en bindingsværksbygning er opført, fordi det var forholdsvis let at føje ekstra fag til et eksisterende hus eller at fjerne et eksisterende fag. Desuden blev gammelt tømmer i vid udstrækning genanvendt i skillevægge eller som fyldtømmer, og kunne derfor ofte være anvendt i flere tidligere huse. I modsætning til et grundmuret hus, var et bindingsværkshus derfor også forholdsvis let at flytte til en ny placering, som det jo i høj grad skete, da gårdene blev udflyttet fra landsbyerne efter landboreformerne i 1788. Gulvet var normalt lerklinet og taget tækket med langhalm eller med de noget mere kostbare tagrør. Det var et valg, som igen var afhængig af den lokale byggetradition. Det samme var også tilfældet med valget af farven på det kalkede hus og om træværket også skulle kalkes ´over stok og sten´ eller fx tjæres.

Skitserne herover viser opbygningen af en væg i bindingsværk: 1. syldsten, 2. fodrem (fodtømmer), 3. løsholt, 4. stolpe, 5. loftsbjælke, 6. vindskede, 7. gavlklædning af brædder, 8. hanebånd, 9. ´Skadegabet´, rum over hanebåndet, 10. spær, 11. lægter, 12. kragtræer, 13. bjælkehoveder, 14. rem eller læde, 15. støjler med risfletning. Felterne mellem tømmerstykkerne kaldes også tavler. I det omfang det var muligt, blev der anvendt egetræ til tømmeret, mens ´indtømmeret´, der var under tag, almindeligvis var af en anden billigere træsort f. eks. fyrretræ. Den lokale byggetradition krævede også, hvordan den færdige bygning skulle fremstå fx med hensyn til farven på de kalkede flader og på træværket. Indvendigt var døre og vinduer normalt rødmalede. På tegningerne herover mangler det skråbånd i de yderste fag, som ret ofte støttede hjørnestolperne og den ekstra lodretstående afstivning midt i faget mellem fodremmen og løsholten - en såkaldt dok -, som undertiden også blev anvendt. De ses til gengæld på fotografiet herunder af et typisk bindingsværkshus - et Landarbejderhus fra Fjellerup fra midten af 1700-årene - , som er genopført i frilandsmuseet ´Den Fynske Landsby´ i Odense. Hér kan man tydeligt genkende de elementer af bygningskonstruktionen i et bindingsværkshus, som er beskrevet i det foregående.

"I Den Fynske Landsby er Fjelleruphuset opført med en kerne på 6 fag, hvorpå der er bygget ’kover’ på to fag i hver ende. Koverne blev bygget mellem 1869 og 1897 af Just Christensen for at skaffe plads til koen (i vest) og brænde (i øst). Huset var bygget i bindingsværk med stråtag. Undertømmeret (som danner ydervægge og fodremme ned mod ’sylden’ (fundamentsstenene)) var af egetræ. Det træ, som ikke var udsat for vind og vejr, var af ’blandet’ sort. Væggene var lerklinede eller af ’rå’, ubrændte mursten. Som noget ganske særligt er det hus, som står i Den Fynske Landsby, bygget med to tagbærende stolper midt i bygningen - såkaldte suler. Sulerne bærer en tværgående bjælke, ’åsen’, hvorpå ’hængeltræerne’ (spærene) hænger. Åsen og sulerne bærer altså taget. I traditionelt bindingsværk bærer væggene taget. Sulekonstruktion i beboelseshuse kendes kun fra en håndfuld ud af ca. 200 kendte sulebygninger på Fyn. Fjelleruphuset har gennemstukne bindbjælker. Dvs. bjælkeenderne er hugget ud igennem stolperne. Normalt har bondehuse vest for Sjælland to skorstene. Én til bageovnen og én til ildstedet. Fjelleruphuset havde to i 1831, men kun én i 1839. Små huse som Fjelleruphuset har ovn og ildsted til samme skorsten. Ildstedet i Fjelleruphuset er et kogeildsted med ildbænk. Det er beregnet til at koge over åben ild. Gryden skal hænge i en kæde. Der var ’fjelleloft’ (bræddeloft) i husenes beboelsesafsnit. Huset var i 1831 forsynet med ’de fornødne døre og vinduer med beslag’. Det var øjensynlig ikke altid, man havde smedede beslag, siden det skulle nævnes" (citeret fra https://historiskatlas.dk).


Fæstegård

Vi er så heldige at have bevaret et rigtig godt eksempel på en fæstegård fra 1700-årene, nemlig en firelænget gård fra landsbyen Pebringe ved Karise. Efter omhyggelige opmålinger blev gården nedtaget i 1938-39 og genopført i 1945 på Frilandsmuseet i Sorgenfri, hvor Pebringegården i dag er en af museets store klenodier. Når man sammenligner fotografiet fra 1927 af indgangen og hjørnet ved huggehuset, før gården blev nedtaget (til venstre), med fotografiet af gården (til højre), som viser, hvordan gården ser ud i dag, kan man tydeligt se, at gården er genopført med bevarelse af det forfald og de skævheder, der var opstået i tidens løb. Det samme gælder også for de mere eller mindre primitive reparationer, der blev foretaget i løbet af de sekler, hvor gården var i brug som landbrugsejendom, så man også på den måde kan følge gårdens historie. På tegningerne herunder kan man se gårdens indretning og det endelige udseende, da den var helt udbygget. Gården er nemlig ikke opført på én gang, men i tidens løb gradvist blev forøget med tilbygninger.

   

Hensynet til madlavning og opvarmning var afgørende for, hvordan en sådan gård blev bygget op, og ´ovnhuset´ med skorstenen er da også det centrale punkt i Pebringegården. Skorstenen var i virkeligheden et muret køkkenrum, hvor køkkenet simpelthen var bunden i den store skorsten. Her blev maden tilberedt ved arnebænken. Gryder og kar kunne hænges på sodstangen. I forbindelse med ildstedet var der ofte en maltkølle, hvor malten kunne lægges på gennemhullede brædder eller på bakker af riskviste. Gennem huller i muren kunne der fyres i både bageovnen og i bilæggerovnen. Det var netop i løbet af 1700-årene, at skorstene i brændte sten afløste de åbne ildsteder i de sjællandske gårde, og netop det store ildsted og skorstenen i Pebringegården (til venstre) har inspireret Martin A. Hansen til essaysamlingen "Tanker i en skorsten", som udkom 1948. Frygten for ildebrand var altid til stede. Det var forbundet med bøde at lade børn bære brændende træ eller at bringe brændende træ fra et hus til et andet. Frygten for ´ildløs´ var bestemt også meget reel, da skødesløshed eller uheld i forbindelse med ild let kunne føre til, at ilden fik tag i det brandfarlige hus, og en brand i et hus kunne hurtigt udvikle til overhængende fare for hele landsbyen. På skorstenshammeren finder man da også undertiden bønner og vers, som. f. eks. "Tænder Ilden op i Jesu Navn og beder Gud om Naade, at den ikke får mere Magt, end to Hænder kan raade".

Fæstebonde
En fæstebonde var én person, som forpagtede en gård og den tilhørende jord for en herremand, mod at betale en fæsteafgift til herremanden. Aftalen blev normalt indgået på hovedgården, hvor godsejeren - eller hans ridefoged - tog fæsteren i ´forsvar´, dvs. at fæsteren modtog fæstegården med de dertil forbundne forpligtelser i form af afgifter som landgilde, hoveripligt m.m. , men så til gengæld kom under herremandens beskyttelse mod overfald og var sikret bistand i forbindelse med eventuelle retslige stridigheder. Fæstebonden havde også pligt til at sørge for, at gården blev passet og vedligeholdt og skulle i øvrigt være ´hørig og lydig´.
 

Del af et fæstebrev fra 1772 for gården Moselund ved Battrup, hvor der i begyndelsen bl.a. står, at "Efterskrevne Michel Jensen af Baatrup paa den ene og Niels Andersen af Muustrup paa den anden Side, havde UDI DEN HELLIGE TREFOLDIGHEDS NAVN, med goed Villie og velbered Hue, udi underdanig Forventning af at vores Naadige Herskabs Aprobation, mellem os opsætted og slutted nedenstaaende Contract og Foreening saaledes som følger:
1.
Er venlig aftalt, at Niels Andersen ægter vores kiære Daatter Kirsten Michelsdaatter og med hende anammer vores hidtil beboede Stæd i fæste, med ald dettes rætte Tilliggende i Mark og Bye, maae ieg Michel Jensen og hustrue allene forbeholder os:
a:)
Frie Huusværelser i 2 Fagh Huus i den vestere Ende af Stuehuset, som med Loft, Dørre, Vinduer, Ildstæd, Tækning og Klining skal være forsvarligen istandsat og fremdeles af Niels Andersen eller hvem Stædet rette Eiere maatte faae til Beboelse saalænge us Michel Jensen og Hustru lever, vedligeholdes.
b:)
Til Ildebrand gives us aarlig 10 Læs Tørve og 2 Læsse Træe - brændsel, som paa Beboerens Omkostning, skiæres, hugges og us friet tilføres, som bliver lagt i et Fagh i den vestre Ende af benævnte Stuehuus, og er foruden det som til Bræning herfra er aftaget......

Fæstebrev
Indgåelse af et fæsteforhold blev fra 1500-årene bekræftet ved et fæstebrev, hvori godsejeren overlod brugsretten af en ejendom, - en gård eller et hus, og det dertil hørende jordstykke til en fæster. I 1700-årene fik fæstebrevet karakter af en kontrakt, hvor betingelserne for fæstet var specificeret.
Som eksempel på indholdet af et sådant fæstebrev har vi bl.a. i det første kendte fæstebrev fra Pebringegården, som er dateret Arnøje den 13. januar 1722 for fæstebonden Jens Mortensen, som på det tidspunkt allerede var fæster på gården. Han var da 42 år gammel og havde i 12 år været gift med den 11 år yngre Anne Jensdatter. I fæstebrevet hedder det:

"Eftersom Jens Mortensen udi Pebringe ej af sit forrige Herskab er blevet meddelt noget Fæstebrev paa sin Bondegaard . . . haver jeg Underskrevne på Hans kongl. Majt. min allernaadigste Arveherre og Konges Vegne hermed stedt og fæstet bemeldte Jens Mortensen førnævnte sin iboende Gaard, som skylder efter Landmaalingens nye Matrikel Hartkorn 8 tdr., 3 fjk., 1 alb., at han maa nyde, bruge og i fæste beholde sin livs Tid, med de Vilkaar han deraf i rette Tid svarer og betaler sine Rytterholdspenge og andre kgl. Kontributioner som enten allerede er eller herefter maatte blive paabudt, holder Gaarden udi Bygning og Besætning i god og forsvarlig Hævd og Forbedring, ej tillader nogen andre at bruge noget af dens Tilliggende, men beviser sin Foresatte øvrighed og de, som på deres vegne over ham haver at befale, al sømmelig ære og lydighed. Og i det øvrige holder sig Hans kongl. Majt.s allernådigste udgangne lov og forordninger allerunderdanigst Efterrettelig, som det en Rytter- eller Fæstebonde Vel egner og anstår."

Et par år efter Anne Jensdatters død i 1727 giftede Jens Mortensen sig igen, men af godsregnskaberne fra 1752 fremgår, at den nu 71-årige Jens Mortensen ikke længere havde kræfter til at passe gården:

"Clemmen Pedersøn Ungkarl fra Lille Linde fæstede Jens Mortensens i Pebringe for ham formedelst Alderdom og Svaghed afstaaede Gaard Hartkorn med Husjord: 8 Tønder, 3 Fjerdingkar, 1 Album på de Vilkaar, at han ægter hans Datter, bliver i Fællesbo og Brug med hendes Forældre og nyder af deres Bo og Formue fuld besætning og Inventar til Gaarden samt giver til Indfæstning 45 rdl."

Af jordebogen fremgår det, at landgilden i 1752/53 for gården udgjorde 1 tønde rug, 4 tønder byg og 2 tønder havre.
 

Stavnsbånd og vornedskab
Men byerne trak også i landbefolkningen. På grund af landbrugskrisen i senmiddelalder var håndværkernes indtægter fordoblet, og mange landarbejdere søgte derfor ind til byerne for at prøve lykken dér. Desuden var mange landsbyer blevet helt udryddet af pesten, og en del mennesker søgte derfor ind til byerne, hvor der jo af samme grund også var mange ledige og billige huse. Det blev efterhånden et stort problem for de resterende herremænd, som derfor ønskede at indføre et ´tidligt´ stavnsbånd for bønderne, som indebar, at bønderne ikke længere kunne benytte deres frie opsigelsesret og dermed ikke længere kunne skifte gård eller herremand. Dette ønskede bønderne imidlertid ikke, og deres frie opsigelsesret blev understreget i kong Olufs håndfæstning i 1376. I stedet blev bønderne pålagt en afgift hvis de ønskede at forlade jorddrottens gods. Denne afgift blev i 1396 fastlagt til 3 mark, som også var prisen på en okse. Som forlængelse af denne afgift blev vornedskabet i første omgang indført på Sjælland i løbet af sidste halvdel af 1400-tallet. Vornedskabet førte også til, at fæstebonden ikke længere kunne forlade sin gård, uden at have herremandens tilladelse.
 


Situationen udviklede sig i de følgende århundreder og førte i 1733 til indførelsen af stavnsbåndet, som skulle afhjælpe den alvorlige landbrugskrise i 1730-erne, som blandt andet skyldtes svigtende efterspørgsel fra Danmarks traditionelle eksportlande. Hertil kom afvandring af befolkningen fra landet til byerne, hvilket yderligere medførte, at det kunne være svært at få arbejdskraft på
fæstegårdene. For at afhjælpe denne krise, blev det ´egentlige´ stavnsbånd efter ønske fra godsejere og militæret indført i Danmark i 1733 under Christian IVs enevældige regering. Stavnsbåndet bandt mænd mellem 14 og 36 år til at blive boende på de fæstegårde i landsbyerne, som hørte under det gods eller den herregård, hvor de var født. Bopælspligten havde eksisteret allerede siden begyndelsen af 1700-tallet, men da der indtil 1733 var mulighed for at købe fripas, gjorde det i praksis næppe særligt indtryk på de bedrestillede, det vil sige bønderne og deres sønner, før indførelsen af stavnsbåndet, som først blev ophævet i 1788 med forordningen om afskaffelsen af stavnsbåndet, der skulle afvikles frem til år 1800. Udskrivelsen af soldater bl.a. til landmilitsen overgik derefter til et statsligt sessionsvæsen.
 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail: Klik på adressen

Hit Counter  (besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017)